Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities begrippen
art 6: 230g BW alle begrippen die hier van toepassing zijn.
1. Verkoper: De eenmanszaak Mei Inoer die diensten middels een webwinkel verkoopt. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord-Nederland onder nummer: 0000000000;
2. Organisatie: Mei Inoer;
3. Eigenaar: Diana Poepjes;
4. Consument: Natuurlijk persoon die diensten of producten afneemt en handelt buiten beroepsmatig of bedrijfsmatige activiteiten met de website “Mei Inoer”;
5. Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
6. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn bedrijfsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
7. Ontbindingstermijn: de termijn waarbinnen het recht van ontbinding kan worden uitgeoefend volgens het herroepingsrecht;
8. Herroepingsrecht: de consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van reden tot een termijn van 14 dagen is verstreken;
9. Modelformulier voor herroeping: Binnen de gestelde termijn kan het Europees modelformulier ingevuld worden om gebruik te maken voor ontbinding van de overeenkomst. Het formulier is als bijlage aan deze Voorwaarden bijgevoegd;
10. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument. Tot het moment van het sluiten van de overeenkomst is er uitsluitend gebruik gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
11. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
12. Openbare veiling: een verkoopmethode waarbij producten door middel van een biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de ondernemer worden aangeboden aan consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn op de veiling of de mogelijkheid hebben om persoonlijk aanwezig te zijn, en waarbij de winnende bieder zich verbindt de producten af te nemen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Diana Poepjes
Handelend onder de naam/namen: Mei Inoer
Vestigingsadres: Stedsfinne 17
8711 GG Workum
Telefoonnummer: 06 2744 ****
Bereikbaarheid: Alleen op afspraak
E-mailadres: ******
KvK-nummer: 0000000000
Btw-nummer: 0000000000
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden door de webwinkel “Mei Inoer”. Hierbij doet de verkoper een aanbod en gaat de consument in op het aanbod. hierdoor komt er een overeenkomst tot stand.
2. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing tussen Mei Inoer en consumenten die niet in uitvoering van een bedrijf of met winstoogmerk handelen.
3. Voordat er een overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft de ondernemer voordat de overeenkomst gesloten wordt aan op welke manier de consument de algemene voorwaarden bij de ondernemer kan inzien en stuurt de ondernemer wanneer de consument het verzoekt de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en kosteloos op.
4. Wanneer een overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van lid 3 en voordat de overeenkomst gesloten wordt, de tekst via elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op een manier waarop de consument op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst gesloten wordt, door de ondernemer worden aangegeven waar de consument van de algemene voorwaarden via elektronische weg kennis kan nemen. De ondernemer zal op verzoek van de consument via elektronische weg of op een andere manier de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Wanneer het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeld de ondernemer dit nadrukkelijk in het aanbod.
2. Het aanbod heeft een volledige en duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving bevat voldoende details om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen op haar webshop, is dit een waarheidsgetrouwe weergave van het product dat wordt aangeboden door de ondernemer. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk product dat aangeboden wordt bevat genoeg informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer het ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden..
3. Als de overeenkomst via een elektronische weg tot stand komt, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van de elektronische overdracht van data te bevorderen. De ondernemer zorgt er voor dat er sprake is van een veilige webomgeving. Als de consument via een elektronische weg kan betalen, zal de ondernemer ook hiervoor de passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op een andere wijze zodat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument terecht kan met haar klachten;
b. de voorwaarden waar de consument aan moet voldoen om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, de manier waarop de consument gebruik kan maken van haar herroepingsrecht, of een duidelijk melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten op het aanbod.
c. informatie over garanties en de service na aankoop;
d. de prijs met alle belastingen van het product inbegrepen; Wanneer van toepassing de kosten van de aflevering en de manier van betalen.
e. als de consument herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In het geval van een duurtransactie is de bepaling van lid 5 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar mag de consument niet verplichten tot het opgeven van zijn reden(en).
2. De bedenktijd die in lid 1 wordt genoemd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of:
a. als de consumenten in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, indien hij de consument hier voor het bestelproces op een duidelijke manier de consument over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product uit verschillende zendingen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor een regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over het herroepingsrecht:
3. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd 12 maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd af
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht en/of het modelformulier voor herroeping binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijk bedenktijd verstrekt aan de consument, verloopt de bedenktijd binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie ontvangen heeft.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. De consument moet tijdens de bedenktijd voorzichtig omgaan met het product en de verpakking van het product. De consument mag het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product mag bekijken zoals hij dat in de winkel ook zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer zij op een manier manier omgaat met het product die niet is toegestaan volgens lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer de ondernemer de consument niet heeft gewezen op de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, voor of bij het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de gestelde bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de in lid 1 genoemde melding, zendt of overhandigt de consument het product terug aan de ondernemer. De consument hoeft dit niet te doen wanneer de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument moet het product terug sturen met alle geleverde toebehoren, wanneer het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument. Wanneer de ondernemer niet aan de consument heeft gemeld dat zij deze kosten moet dragen of wanneer de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzenden niet te betalen.
6. Wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer het mogelijk maakt om de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze te doen, stuurt hij na het ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen die de consument heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening gebracht worden voor het geretourneerde product, direct doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping bij de ondernemer meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf bij de consument af te halen, mag hij wachten met het terugbetalen aan de consument tot hij het product heeft ontvangen of tot het moment dat de consument aantoont dat hij het product naar de ondernemer heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer moet voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere betaalmethode. De terugbetaling moet kosteloos zijn voor de consument.
4. Wanneer de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de onderneming de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug te betalen aan de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, en voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan fluctuatie op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft en die zich binnen de termijn van het herroepingsrecht voor kunnen doen
2. Een overeenkomst die gesloten is op een openbare veiling. Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij de producten door de ondernemer worden aangeboden aan een consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft gekregen om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, waarbij een veilingmeester de leiding heeft, en waarbij de consument die het hoogste biedt verplicht is de producten af te nemen;
3. Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum of producten die snel bederven;
4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om geretourneerd te worden en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
5. Producten die na de levering door hun aard vermengd zijn met andere producten, en dit onherroepelijk is.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod, worden de prijzen van de producten die worden aangeboden niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.
2. Afwijkend van lid 1, mag de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Bij het aanbod moet door de ondernemer vermeld worden dat de prijzen gebonden zijn aan schommelingen en dat vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is alleen toegestaan wanneer zij het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Een prijsverhoging na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is alleen toegestaan als de ondernemer dit heeft bedongen en:
a. deze wijzigingen een gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. wanneer de consument bevoegd is om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De prijzen die in het aanbod van de producten genoemd zijn, zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst
1. De ondernemer zorgt er voor dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de specificaties, zoals bijvoorbeeld kleur, formaat en gewicht, die in het aanbod vermeld staan. Ook zorgt de ondernemer er voor dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van duidelijkheid en bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De onderneming zal zorgvuldig omgaan met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van de bestelling van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer bekend heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal, met inachtneming van het overaanbod bepaalde in deze algemene voorwaarden, de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de ondernemer met de consument een andere leveringstermijn heeft afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer de bestelling alleen gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, moet de ondernemer uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft ontvangen de consument op de hoogte stellen. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft de consument recht op een eventuele schadevergoeding.
4. Na het ontbinden volgens lid 3, zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald direct terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. De consument moet de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of wanneer er geen bedenktermijn is na 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst voldoen, tenzij er anders is bepaald in de overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in de algemene voorwaarden niet verplicht worden tot een vooruitbetaling van meer dan 50%, tenzij de consument ook de keuze krijgt om achteraf te betalen.
3. De consument heeft de plicht om fouten of in de verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te vermelden.
4. Wanneer een consument niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, Moet de ondernemer de consument wijzen op de te late betaling en moet de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Voldoet de consument na de melding van de ondernemer en het verstrijken van de termijn van 14 dagen nog steeds niet aan zijn betalingsverplichting, dan mag de ondernemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer moet beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en moet de klacht volgens deze klachtenprocedure behandelen.
2. Klachten van de consument over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen gepaste tijd nadat de consument de gebreken heeft gevonden, volledig en duidelijk omschreven indienen bij de ondernemer.
3. Een klacht die bij de ondernemer wordt ingediend moet binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, moet de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.
4. De consument moet de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd geven om de klacht in overleg op te lossen. Wanneer deze termijn verstreken is ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. De consument kan zich hierbij wenden tot de dichtstbijzijnde rechtbank van zijn woonplaats. De ondernemer zal zich vanuit rechtswege tot diezelfde Rechtbank moeten wenden bij een geschil.
Artikel 17 – aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen moeten niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.